Základné informácie

Kto sme? A čo robíme?

Pobytové
sociálne služby

mesta Kežmarok

ZPS a ZOS

Zariadenie pre seniorov a
Zariadenie opatrovateľskej služby

Čo Vám ponúkame?

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok.
Zariadenie poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov tieto druhy sociálnych služieb:
Zariadenie pre seniorov – pobytová forma
Zariadenie opatrovateľskej služby – pobytová forma
Podporná sociálna služba jedáleň – ambulantná aj terénna forma