Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Cieľová skupina
V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, a nemožno jej poskynúť opatrovateľskú službu.

Čo poskytujeme v Zariadení opatrovateľskje služby: V súlade s § 36 zákona 448/2008 o sociálnych službách sa v ZOS poskytuje:
1. Pomoc v odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo
3. Sociálna rehabilitácia
4. Ubytovanie
5. Stravovanie
6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržna bielizne a šatstva
7. Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
8. Poskytujeme, alebo zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť

Postup pred prijatím do Zariadenia opatrovateľskej služby:
Prvým krokom k vybaveniu pobytu v ZOS je podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Vyplnenú žiadosť je potrebné podať na mestský/obecný úrad v mieste trvalého pobytu. Príslušný úrad po spracovaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva sociálny posudok a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie obsahuje: stupeň odkázanosti fyzickej osoby, druh sociálnej služby a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. Po správoplatnení dokumentov vydaných obcou/mestom si môže záujemca o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení podať žiadosť.
Formulár žiadosti Vám po kontaktovaní sociálnej pracovníčky (052/452 35 44, 0948 985 006) odošleme e-mailom.

K žiadosti o poskytovanie je potrebné zdokladovať:
1. Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a sociálny posudok. K žiadosti je potrebné priložiť originály, alebo úradne overené kópie, ktoré sú právoplatné.
2. Potvrdenie o výške dôchodku na daný rok - Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznanej výške dôchodku. Ak ide o manžela/manželku, je potrebné posudzovať príjem oboch a je potrebné priložiť potvrdenie o výške dôchodku oboch.
3. Vyhlásenie o majetku (tlačivo Vám odošleme spolu so žiadosťou ) - na tomto tlačive je potrebné úradne overiť podpis. Ak sa osoba nedokáže podpísať je vhodné mať určenú osobu, ktorá vykoná vyhlásenie v jej mene na základe generálnej plnej moci.
4. Ak je osoba pozbavená spôsobilsoti na právne úkony, je potrebné k žiadosti priložiť aj Rozhodnutie súdu o tomto úkone a zároveň aj uznesenie o stanovení opatrovníka.

Pred prijatím do zariadenia realizujeme tzv. sociálno-zdravotné šetrenie, kde zisťujeme potreby, zvyklosti a podmienky, ktoré je potrebné pre daného klienta pripraviť.

V zmysle § 61 odseku 2 zákona 448/2008 o sociálnych službách do zariadenia nie je možné osobu, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnícku starostlivosť.

Aktuálny poradovník